از انسانها...

 

از انسانها غمی به دل نگیر؛ زیرا خود نیزغمگین اند؛ با آنکه تنهایند ولی از خود میگریزند زیرا به خود و به عشق خود و بهحقیقت خودشک دارند؛ پسدوستشان بدار اگر چه دوستت نداشته باشند

(دکتر علی شریعتی(

 

9 سال پیش